• تماس: +982166811550
  • Email us: info@asalaramas.com
  • ساعت پاسخگویی 10:00 to 18:00

معرفی انواع عسل

  • Home
  • مقالات
  • ژل رویال چیست ؟ خواص ژل رویال یا شاه انگبین
معرفی ﻋﺴﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ آراﻣﺎس
معرفی ﻋﺴﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ آراﻣﺎس

معرفی ﻋﺴﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ آراﻣﺎس

(0 رای‌ها)

ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺴﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ آراﻣﺎس ، شرکت عسل آراماس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را از سال 1390 ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي وﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت در ﺑﺎزارﻫﺎي داﺧـﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺗﻨـﻮع ﺑﯿﺶ از 30نوع ﻋﺴﻞ ﺗﮏ ﮔﻞ وﻋﺴﻞ ﭼﻨﺪ ﮔﯿﺎه و ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮔـﺮده ﮔﻞ، ﺑﺮه ﻣﻮم و ژل روﯾـﺎل آﻏﺎز ﻧﻤـﻮده.

 


و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را از سال 1391 بصورت کاملا رﺳﻤﯽ و ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم و ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ. ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻏﺬاي خوب در سال 1392، ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﯿﺎﻫـﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﮔﯿﺎﻫـﺎن داروﯾﯽ ﺳـﺎل 1392، ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ارﮔﺎﻧﯿﮏ اﯾﺮان ﺳﺎل 1392، ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻏﺬاي ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎل 1393 و ﺟﺸﻨــﻮاره ﮔﯿﺎﻫـﺎن داروﯾﯽ ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري درﺳﺎل 1393 و... اﺷـﺎره ﮐﺮد .

 


ﻋﻼوه ﺑﺮآن ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺴﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ آراﻣﺎس اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺴﻞ داروﯾﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤـﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي ﻋﺴﻞ درﻣﺎﻧﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺳﯿﻤﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﯿﻤﺎي ﺧﺎﻧﻮاده، ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدﯾﻢ و... اﺷﺎره ﮐﺮد .

 

 

برای سفارش انواع عسل طبیعی و کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های 02191015584 و 09905451755 تماس حاصل فرمایید. در ضمن برای سفارش اینترنتی به قسمت فروشگاه آراماس مراجعه نمایید.

آخرین ویرایش در شنبه, 03 خرداد 1399 11:32

1 نظر

نظر دادن

نماد اعتماد

logo-samandehi

عسل طبیعی آراماس

تهران، منطقه 18، شادآباد،کوی ۱۷ شهریور،خیابان میرزایی ( ۱۵ متری دوم جنوبی )، پلاک۲۴۶

09123037212

02166811550

INFO@ASALARAMAS.COM